KONSULTACIJOS, REKOMENDACIJOS, UŽSAKYMAI: +37061550186, vilniauskailiaistore@gmail.com

Gražinimo politika / Refund

Prekių grąžinimo politika

Vadovaujantis LR įstatymų nustatyta tvarka Pirkėjas gali:

 • Pasikeisti pirktą prekę į kito dydžio ar modelio prekę.
 • Gražinti prekę.
 • Susigrąžinti sumokėtus pinigus už gražintą ir nepakeistą prekę.

Kad pakeistume Pirkėjui Prekę ar grąžintume Pirkėjui pinigus už užsakytas prekes, turi būti laikomasi šių bendrovės Vilniaus kailiai reikalavimų:

Prekę Jūs galite keisti arba grąžinti per 14 dienų nuo Prekės gavimo dienos;

Keičiama arba grąžinama Prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, Prekė turi būti nesugadinta, turi būti išsaugotos visos jos dėvėjimo savybės bei prekinė išvaizda. Prekė turi būti pristatyta  Pardavėjui su visomis prikabintomis originaliomis ir nepažeistomis Pardavėjo etiketėmis. 

Keičiama arba grąžinama Prekė turi būti pristatyta kurjeriu adresu UAB Vilniaus kailiai, Paupio g. 28, LT-11341 Vilnius, Lietuva.

Grąžinant kokybiškas prekes, siuntimo kaštus apmoka Pirkėjas.  Jeigu turite klausimų dėl grąžinamų ar keičiamų prekių susisiekite su mumis el. paštu info@kailiai.lt arba telefonu +370-52627803, +370-61550186.

Bendrovė Vilniaus kailiai įsipareigoja per 5 dienas, nuo keičiamos ar grąžinamos Prekės gavimo dienos, informuoti Pirkėją el. paštu ar gauta prekė atitinka keičiamos/grąžinamos prekės kriterijus. Jei priimta Prekė atitinka visus reikalavimus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti Prekę į norimą dydį ar visai kitą Prekę (kaip pageidauja pats Pirkėjas) arba grąžinti sumokėtus pinigus Pirkėjui. Pinigų grąžinimas už įsigytą Prekę įprastai atliekamas per 7 kalendorines dienas nuo grąžinamos prekės atitikties įvertinimo ar netinkamos kokybės patvirtinimo, bei grąžinimo akto gavimo dienos.

Vilniaus kailiai rekomenduoja Pirkėjui grąžinti visas Prekes bendrovei Vilniaus kailiai registruotu paštu. Pirkėjas taip pat turi gauti dokumentus, patvirtinančius bet kokių siuntų išsiuntimą bendrovei Vilniaus kailiai. Bendrovė Vilniaus kailiai su apgailestavimu informuoja, kad bendrovė neprisiima atsakomybės už bet kokias Prekes, kurios buvo apgadintos arba prarastos gabenimo metu.

Informuojame, kad Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad Prekės būtų tinkamai apsaugotos, kol jos bus grąžinamos bendrovei Vilniaus kailiai. Bendrovė Vilniaus kailiai turės teisę išskaičiuoti sumą, atitinkančią bet kokį Prekės vertės sumažėjimą dėl to, kad Pirkėjas juo naudojosi, visais atvejais, kai:

 • Prekės yra grąžinamos apgadintos (kai toks apgadinimas įvyko po pristatymo Pirkėjui) arba nepilnai sukomplektuotos (be priedų arba kitų dalių, kurios priklauso Prekėms);
 • Prekės yra akivaizdžiai nusidėvėję arba naudotos kitu būdu, nei pagal Prekės numatytąją paskirtį;
 • Bet koks Prekės pakeitimas arba taisymas buvo atliktas be Pardavėjo, t. y. bendrovės Vilniaus kailiai išankstinio pritarimo.

Jei grąžintos Prekės taisymo arba valymo išlaidos yra neproporcingos, lyginant su Prekės Kaina, Pirkėjui, dėl kurio kaltės buvo padarytas toks apgadinimas, pinigai nebus grąžinti ir bendrovė Vilniaus kailiai Prekę laikys kaip Pirkėjo dispozicijoje esantį, jo/jos rizika ir sąskaita, šešis (6) mėnesius po to, kai bendrovė Vilniaus kailiai gauna Prekę.

Pirkėjas, pageidaujantis atgauti negrąžinamą Produktą, turi sumokėti pagrįstą sumą, kurią nustato bendrovė Vilniaus kailiai, skirtą padengti pagrįstas bendrovės Vilniaus kailiai saugojimo, tvarkymo ir Prekės siuntimo išlaidas. Po tokio mokėjimo gavimo ir subalansavimo, bendrovė Vilniaus kailiai persiųs negrąžinamą Prekę atgal Pirkėjui.

Jei per 6 (šešių) mėnesių laikotarpį Pirkėjas nepateikia prašymų dėl nepareikalautų Prekių, bendrovė Vilniaus kailiai įgyja teises į tokias nepareikalautas Prekes. Šios Prekės, esant reikalui, gali būti sunaikintos arba atiduotos labdarai ir panaudotos kitiems tikslams, jei yra šiam tikslui tinkamos būklės.

Prekės yra grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis LR įstatymų nustatyta tvarka:

LR Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“. PASTABA: Transporto išlaidos grąžinant kokybiškas prekes nėra grąžinamos. Tai yra, Jums bus grąžinta suma atmetus mūsų patirtas išlaidas siunčiant Jums prekes.

Nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis LR Ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-243 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Šiuo atveju pristatymo kaštai atitenka Pardavėjui.

*******

Vilniaus kailiai Return Policy of Goods 

Vilniaus kailiai informs the Buyer that following the Statutes of the Republic of Lithuania the Buyer can:

 • Change the purchased Goods to another size or model.
 • Return the Goods.
 • Have a refund for Goods returned and not changed. 

In order to replace the Goods or return the money for the ordered Goods, the following requirements must be met:
You can change or return the Goods within 14 days after the date of the receipt of Goods;
The replaced or returned Goods must not be worn or otherwise used, the Goods must be undamaged, its consumables and appearance must be preserved. The Goods must be delivered with undamaged all the originally attached labels of the Seller.
All the exchanged or returned Goods must be delivered by courier to UAB Vilniaus kailiai under address, Paupio str. 28, LT-11341, Vilnius, Lithuania.
When returning quality Goods, shipping costs are paid by the Buyer. If you have any questions about returned or exchangeable Goods, please contact us by e-mail info@kailiai.lt or by phone +370-52627803, +370-61550186.
UAB Vilniaus kailiai undertakes to inform the Buyer by e-mail within 5 days from the receipt of the exchanged or returned Goods if the received Goods meet the criteria of the exchangeable / returned Goods. If the accepted Goods meet all the requirements, the Seller undertakes to change the product to the desired size or a completely different Goods (as desired by the Buyer) or return the money paid. Refunds for purchased Goods are usually made within 7 calendar days from the date of assessment of conformity or defective quality of the returned Goods, as well as the date of receipt of the return certificate.

Vilniaus kailiai recommends the Buyer to return all Goods to Vilniaus kailiai by a registered mail service. Buyers should also obtain evidence of posting any parcels to Vilniaus kailiai . Vilniaus kailiai regrets to inform that it will not be responsible for any Goods that are damaged or lost in transit.

It is the Buyer`s responsibility to take reasonable care of the Goods until their return to Vilniaus kailiai. Vilniaus kailiai will be entitled to deduct an amount reflecting any reduction in Good’s value due to Buyer’s use in all cases where:

 • Goods are returned damaged (where such damage has occurred following delivery to the Buyer) or incomplete (without accessories or other parts that belong with Goods);
 • Goods are visibly worn or used in a way other than in accordance with Goods’ intended use;
 • Any Goods` alteration or repair was carried out without the Seller’s (acting through Vilniaus kailiai) or Vilniaus kailiai (acting as Seller) prior approval.

If the cost of repair or cleaning of a returned Goods is disproportionate when compared to the Price of the Goods, the Buyer that is at the fault of such damage will not be refunded and the Goods will be kept by Vilniaus kailiai at Buyer’s disposal, at his/her risk and expenses for a period of six (6) months after Vilniaus kailiai receives the Goods.

Buyers in need to receive the non-refundable Goods shall pay a reasonable amount of money specified by Vilniaus kailiai to cover Vilniaus kailiai reasonable storage, handling, and Goods shipping costs. Following receipt and clearance of such payment, Vilniaus kailiai will reship the non-refundable Goods back to the Buyer.

If no requests regarding the not-claimed Goods are made by the Buyer within six (6) month period, Vilniaus kailiai will acquire rights to such not claimed Goods. These Goods will, if necessary, be destroyed or given to charity if their condition so allows.

Goods are returned and exchanged corresponding to the Laws of Republic of Lithuania:
Minister of Economy of Republic of Lithuania, 2001 June 29 by order no. 217 “On Approval of Return and Exchange Rules” NOTE: Shipping costs are not refundable when returning quality goods. That is, you will be refunded after deducting our costs of sending you the goods.
Low-quality goods are replaced or returned in accordance with the Minister of Economy's of Republic of Lithuania 2012 March 15 by order no. 4-243 “On Approval of the Rules of Return and Exchange of Items” approved by the Rules of Return and Exchange of Items. In this case, the delivery costs are borne by the Seller.